Общи условия

Настоящите общи условия уреждат отношенията между "РС Технолъджис" ООД, ЕИК 203950935, област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ул.Георги Баев No 7Б, ет. 1, и лицата- ползватели на услугите на сайта GetParts.BG

GetParts.BG е уеб сайт за обяви свързани с покупко-продажба на авточасти втора употреба и е собственост на ”РС Технолъджис" ООД. В настоящите Общи условия "РС Технолъджис" ООД ще бъде идентифициран и със собственото си предприятие- сайта getparts.bg

Всяко лице, което е заредило на браузъра си GetParts.BG или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на GetParts.BG, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

 

Правила за публикуване на обяви във GetParts.BG:

 

– Заглавията и текста на обявите се изписват задължително на български (кирилица). Допуска се изписването на други езици при условие, че е налично описание и на български.

- Забранено е публикуването на една и съща обява повече от един път, напр. в няколко подкатегории.

- Забранено е предлагането на една и съща стока или услуга описана по различен начин и снимки.

- Забранено е публикуването на информация не касаеща конкретната стока или услуга предмет на обявата. Изброяването на допълнителни продукти или марки предлагани от потребителя.

- Обявите трябва да бъдат публикувани в най-подходящата категория и рубрика. Обяви неотговарящи на съответната рубрика ще бъдат премествани или премахвани по преценка на модератор/администратор.

- Заглавието трябва точно и ясно да описва предлаганата стока. Трябва да дава коректна информация за състояние, произход, марка или производител и по възможност сериен номер на частта.

- Забранено е публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията и описанието. В това число телефони, уеб адреси, скайп и др.

- Забранени за публикувани са обяви с незаконно, цинично или друго морално укоримо съдържание, както и т.нар. СПАМ.

- Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации. Текстове и снимки целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица.

- Забранено е публикуването на снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание.

- Забранено е публикуването на обяви на телефони с добавена стойност (импулсни) без това да е изрично уточнено в текста, както и тарифата им на таксуване.

- Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел.

- Забранено е публикуването на линкове към други сайтове за обяви.

- Забранено е приканването към регистрация в други сайтове.

- Забранена е директната, нерегламентирана реклама.

- Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство.

- Обявите трябва подробно да описват предлагания продукт или услуга. Забранено е публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация, и снимки. Ако предлаганата стока не е налична или има някакви допълнителни условия за нейното закупуване, това трябва изрично да е посочено в текста на обявата.

- Забранено е копирането на снимки и текстове от обяви на други потребители, както и на снимки с лога на други сайтове.

- Забранено е регистрирането на повече от един профил с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители. При установени подобни практики обявите ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.

- Уеб сайтът предлага VIP обяви, които винаги ще са с приоритет пред другите обяви, в страницата по конкретното търсене.

- Съобразо закупените кредити, след заплащането им по посочения в GetParts.BG начин, клиента ги изразходва, по лична преценка.

- VIP обявите се публикуват за срок от 7 дни. Заявяването на VIP обява НЕ гарантира публикуването й в GetParts.BG, ако тя не отговаря на правилата за публикуване. Цените, начините за плащане и ползване на усугата VIP обяви са обявени в сайта.

- Цени при заплащане с SMS:

1.20 лв за 10 VIP обяви с продължителност 7 дни от активацията
    За да използвате SMS услугата изпратете SMS с текст GPEDNO на номер 1851 (1.20лв.)

2.40 лв за 50 VIP обяви с продължителност 7 дни от активацията
    За да използвате SMS услугата изпратете SMS с текст GPDVE на номер 1092 (2.40лв.)

4.80 лв за 120 VIP обяви с продължителност 7 дни от активацията
    За да използвате SMS услугата изпратете SMS с текст GPTRI на номер 1094 (4.80лв.)

След като получите код и той бъде потвърден от системата ни, а в акаунта ви ще бъдат начислени VIP кредити съответстващи на услугата която сте заплатили. Един VIP кредит се равнява на 1 VIP обява с продължителност 7 дни.

- Обявите се публикуват за срок от 1 месец. Обявите се архивират автоматично в профила на потребителя, ако през този период не бъдат обновени. С всяко обновяване на обявата се подновява за нов едномесечен срок. Потребителят може и сам да архивира своите обяви.
-Архивираните обяви могат да бъдат отново активирани от потребителя по всяко време в рамките на шест месеца от архивирането им чрез натискането на бутона „Активиране“ или „Редакция“ на обявата. Ако не бъдат активирани през този период обявите се изтриват автоматично.
- Обяви спрени след основателно оплакване се съхраняват за срок от 20 дни, след което се изтриват автоматично. През този период обявите не са достъпни за активиране/редакция/изтриване от страна на потребителя.

- Забранено е триенето (архивирането) на обяви и повторното им публикуване с цел да бъдат качени най-отпред. За повторно публикувани се считат и обяви, на които е променен текста и/или снимките, но се отнасят за същите стоки и услуги, както и изтритите (архивираните). Такива обяви ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.

- Отговорността, която произтича от публикуването на обяви, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост,  включително, публикации съдържащи имитирани части, незаконно придобити стоки, или други които пряко или косвено нарушават законодателството на Република България, се носи от лицето, което ги публикува.

- Отговорност за гаранционните условия(ако има такива съгл. законодателството), условията за изпращане, получаване, връщане и други подобни уговорки, носят лицата използващи платформата  GetParts.BG. ”РС Технолъджис" ООД не носи отговорност, която произтича от действия на потребители и публикувани от тях обяви.

- ”РС Технолъджис" ООД, ще съдейства на компетентните органи, лица и институции при нарушения на Българското законодателство, от страна на потребителите използващи GetParts.BG и извършващи незаконни дейности в каквато и да е форма.

- ”РС Технолъджис" ООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.

- Администраторите на сайта имат правото по собствена преценка да премахват или преместват обяви, без предупреждение, да изтриват снимки когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприемат мерки срещу подателите им. Да блокират профили на потребители, срещу които има основателни оплаквания или съмнения за участие в измамнически схеми.

- Услугите, предлагани от GetParts.BG не са предназначени за деца. Лицата, ненавършили 18 години, следва да използват сайта под надзора на родител или попечител/настойник.

 

Общи разпоредби

 

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от ”РС Технолъджис" ООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

”РС Технолъджис" ООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и ”РС Технолъджис" ООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища, съобразно приложимото в Република България законодателство.